Apie mus

Apie asociaciją

Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija „Gelpa“ yra savarankiškas susivienijimas, jungiantis įmones, teikiančias geležinkelio transporto ir jo plėtros, modernizavimo, statybos, aptarnavimo, viešinimo, ir kitas paslaugas. Asociacija buvo įsteigta 2000 m. birželio 1 d. Jos steigėjais buvo keturios įmonės: UAB „Vestaka“, UAB „Vitras“, UAB „Šiaulių ranga“ ir AB „Kybartų gelžbetonis“. Šiai dienai „Gelpa“ vienija  beveik kelias dešimtis įmonių.

Asociacijos tikslai ir uždaviniai:

Koordinuoti asociacijos narių veiklą, sprendžiant ekonominius, techninius bei socialinius klausimus susijusius su geležinkelių modernizavimu ir reformomis;

Dalyvauti rengiant pasiūlymus įstatymams, standartams bei kitiems dokumentams transporto politikos srityje, integruojant šalies transporto sistemą į Europos Sąjungą;

Užmegzti ir plėsti ryšius su panašiomis šalies ir užsienio organizacijomis, ieškoti naujų rinkų ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę;

Įsijungti į tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų veiklą;

Konsultuoti asociacijos narius ūkinės ir finansinės veiklos klausimais, reklamuoti užsienio šalių transporto verslininkams asociacijos narių veiklą;

Dalyvauti transporto tematika organizuojamose konferencijose, mugėse, parodose organizuoti leidybą, platinti techninę informaciją bei reklamą;

Skatinti kartu su valstybinėmis institucijomis asociacijos narių profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą. Tarpininkauti gaunant geležinkelių įmonių veiklai reikalingus leidimus ir licencijas;

Steigti įmones (tame tarpe bendras su užsienio partneriais) arba būti jų dalininkais, plečiant paslaugų rinką ne tik šalyje, bet ir užsienyje;

Atstovauti asociacijos narių interesams, sudarant trišales sutartis su Vyriausybe ir profesinėmis sąjungomis, vykdant darbdavių funkcijas geležinkelių transporto srityje.

Valdyba

Užpildykite narystės anketą